Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

 1.  Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą w poszczególnych procesach ich przetwarzania jest RSP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Sztormowa 1/12, 02-654 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
  w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
  KRS: 0000967668, NIP: 5213791672, REGON: 368090080 (dawniej: Red Stack Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa).
 2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@redstack.pl lub na adres korespondencyjny siedziby Administratora ul. Sztormowa 1/12, 02-654 Warszawa.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 RODO w celu:
   • niezbędnym do zawarcia oraz wykonania umowy,
   • niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
   • realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dochodzeniu i obronie przed roszczeniami;
   • dopełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Podanie danych jest wymagane przez Administratora w celu umożliwienia wykonania umowy.
 6. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych reprezentantów, pracowników lub współpracowników zaangażowanych w realizację umowy: imię, nazwisko, adres służbowy e-mail, miejsce wykonywania pracy, numer telefonu służbowego, stanowisko służbowe, dane dotyczące wykonywanego zawodu, formy działalności gospodarczej oraz niezbędnych danych indentyfikacyjnych.
 7. Pani / Pana dane zostały przekazane Administratorowi od Pani/Pańskiego pracodawcy/zleceniodawcy/współpracownika/ kontrahenta w imieniu i na rzecz, którego wykonuje Pani/Pan umowę.
 8. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj.:
   • podmiotom świadczącym obsługę prawną;
   • podmiotom świadczącym usługi informatyczne;
   • podmiotom dostarczającym korespondencję;
   • podmiotom świadczącym profesjonalne usługi niszczenia dokumentów;
   • podmiotom, które będą do tego uprawnione na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania umowy. Okres przetwarzania będzie przedłużony o czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 10. Przysługuje Pani / Panu prawo:
    • dostępu do swoich danych;
    • żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
    • do sprzeciwu wobec przetwarzania;
    • do przenoszenia danych;

  w celu skorzystania z uprawnień należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w pkt. 2.

 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja dla kandydatów biorących udział w rekrutacji
Informacja dla użytkowników mediów społecznościowych i Digital Marketingu

 

Zaktualizowano: 9 maja 2022 roku