Informacja dla użytkowników mediów społecznościowych i Digital Marketingu

Informacja dla użytkowników mediów społecznościowych i Digital Marketingu.

 1. Administratorem danych osobowych jest RSP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Sztormowa 1/12, 02-654 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000967668, NIP: 5213791672, REGON: 36809008000000, e-mail: kontakt@redstack.pl (dawniej: Red Stack Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora jest możliwy pod adresem email: iod@redstack.pl lub listownie pod adresem: ul. Sztormowa 1/12, 02-654 Warszawa.
 3. Informacja ta dotyczy przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników strony internetowej http://www.redstack.pl (dalej „serwis internetowy”) w komunikacji elektronicznej z Użytkownikami serwisu internetowego oraz serwisu społecznościowego LinkedIn.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Informujemy, że podanie danych osobowych w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy oraz innych danych zawartych w treści zapytania pochodzącego z formularza kontaktowego lub formularza zapisu na newsletter, lub z serwisu LinkedIn jest dobrowolne i będą one przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania zawartego w treści oraz innych celach, dla których dane zostały nam udostępnione. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi. Podanie innych danych osobowych oraz przesłanie dodatkowych dokumentów jest dobrowolne.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do realizacji treści zapytań. Okres przetwarzania będzie przedłużony o czas niezbędny do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z uprawnień należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w pkt. 2.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  • osobom upoważnionym przez Administratora,
  • podwykonawcom – przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie z polecenia Administratora,
  • dostawcom usług zaopatrujących Spółkę w rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz wspierające zarządzanie jej organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych),
  • dostawcom usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierających Spółkę w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, instytucjom finansowym);
  • innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 11. Pani/Pana dane osobowe wprowadzone do serwisu społecznościowego LinkedIn są przetwarzane przez LinkedIn Corporation zgodnie z ich polityką prywatności.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. W oparciu o udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Zaktualizowano: 23 czerwca 2023 roku