Informacja dla kandydatów biorących udział w rekrutacji

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI

   1. Administratorem danych osobowych jest RSP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Sztormowa 1/12, 02-654 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000967668, NIP: 5213791672, REGON: 36809008000000, e-mail: rekrutacje@redstack.pl (dawniej: Red Stack Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) (dalej: „Administrator”).
   2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora jest możliwy pod adresem email: iod@redstack.pl lub listownie pod adresem: ul. Sztormowa 1/12, 02-654 Warszawa.
   3. Informujemy, że podanie danych osobowych w zakresie obejmującym: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), dane kontaktowe (telefon, e-mail), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Podanie innych danych osobowych oraz przesłanie zdjęcia i dodatkowych dokumentów aplikacyjnych jest dobrowolne, a ich niepodanie/nieprzesłanie pozostaje bez wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
   4. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 24 miesiące od dnia przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, jak i przez okres niezbędny dla zagwarantowania możliwości rozpatrzenia ewentualnych roszczeń, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotową wyrażoną zgodą w procesie rekrutacyjnym.
   6. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów kolejnych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania tej zgody. Zgodę można odwołać w każdym momencie.
   7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
   8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Żądania w tym zakresie należy kierować do Administratora Danych Osobowych.
   9. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
   10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
    • osobom upoważnionym przez Administratora Danych Osobowych,
    • podwykonawcom i kontrahentom,
    • podmiotom wspomagającym procesy rekrutacyjne,
    • portalom internetowym publikującym ogłoszenia dotyczące rekrutacji w przypadku składania aplikacji za pośrednictwem portali rekrutacyjnych, m.in.: pracuj.pl, linkedin.com,
    • dostawcom usług zaopatrujących Spółkę w rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz wspierające zarządzanie jej organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych),
    • dostawcom usług prawnych, rachunkowych, kontrolnych i doradczych oraz wspierających Spółkę w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, instytucjom finansowym);
    • innym organom publicznym, instytucjom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
   11. Na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
   12. W oparciu o udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

    

   Zaktualizowano: 9 maja 2022 roku